Expression of Interests

If you want to be a founding part of future “Nepali Innovation Equity Fund (NepFund)”, please kindly fill up the form below and we will get back to you as soon as we can. Thank you.


    • I grant permission to Nepali Innovation Equity Fund (the "Fund") to securely store and use my personal information to fulfil the requests made in this form. (मेरो व्यक्तिगत बिबरणहरु सुरक्षितसँग राख्न र यो फाराममा अनुरोध भए बमोजीमको कार्यको लागि प्रयोग गर्न म नेपाली इन्नोभेशन इक्वीटी फन्ड (फन्ड) लाई अनुमती प्रदान गर्दछु).
    • The Fund may contact me for offering securities sold by the Fund and/or its affiliates (यस फन्डको आफ्नै शेयर तथा यस सँग आवद्ध अन्य कम्पनीको शेयर किन्नका लागि फन्डले मलाई भविष्यमा सम्फर्क राख्न सक्नेछ).
    • I understand that this is just basic information collection form for the purpose of obtaining required services (आवस्यक सेवा प्राप्त गर्ने उद्धेश्यले यो फाराम मेरो सामान्य जानकारी लिनको लागि मात्र प्रयोग गरिएको कुरा मलाई थाहा छ).